Prace nad ustawami i uchwałami

Jestem współautorem następujących projektów ustaw oraz uchwał:

 1. Uchwały w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiej.
 2. Uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy objawień fatimskich.
 3. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
 4. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz niektórych innych ustaw.
 5. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. o zmianie ustawy – Kodeks karny.
 7. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.
 8. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.
 9. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw.
 10. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.
 11. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.
 12. o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
 13. o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
 14. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
 15. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian.
 16. o zmianie ustawy o instytutach badawczych.
 17. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.
 18. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.
 19. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 20. Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
 21. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 22. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
 23. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
 24. o podatku od niektórych instytucji finansowych.
 25. Uchwałę w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
 26. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 27. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 28. o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji.
 29. Uchwała w sprawie polityki imigracyjnej Polski.
 30. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody.
 31. o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
 32. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 33. o zmianie ustawy o wyścigach konnych.
 34. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
 35. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
 36. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.
 37. o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 38. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
 39. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.
 40. Uchwała w sprawie powołania Komisji Sledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład „Grupy Amber Gołd”.
 41. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.
 42. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 43. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw.
 44. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 45. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
 46. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
 47. o zmianie ustawy o instytutach badawczych.
 48. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.
 49. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach.
 50. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
 51. w sprawie uczczenia 100. rocznicy reaktywacji samorządów miejskich w Radomiu, Kielcach, Lublinie i Piotrkowie.
 52. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.
 53. Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
 54. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.
 55. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.
 56. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
 57. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.
 58. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
 59. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
 60. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
 61. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw.
 62. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.
 63. Prawo o prokuraturze.
 64. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze.
 65. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
 66. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze.
 67. o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 68. o ustanowieniu Krzyża Wschodniego.
 69. w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny.
 70. Uchwała w sprawie upamiętnienia 10. rocznicy śmierci Marka Grechuty.
 71. Uchwała w sprawie upamiętnienia 30. rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego.
 72. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 73. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
 74. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 75. Uchwała w sprawie uczczenia pamięci Profesora Mariana Raciborskiego w 100. rocznicę śmierci.
 76. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
 77. Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 250-lecia konfederacji barskiej.
 78. Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej.
 79. Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.
 80. Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 81. Uchwała w sprawie uczczenia 80. rocznicy rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego.
 82. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.
 83. Uchwała w sprawie upamiętnienia 40. rocznicy śmierci Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, „Żołnierza Niezłomnego” Kościoła.
 84. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”.
 85. w sprawie Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kanadą.
 86. Uchwała w sprawie uczczenia 160. rocznicy powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.