Dzięki pracy parlamentarzystów i Ministerstwa Infrastruktury, Powiat Gliwicki za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach w roku 2020 przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych rozpocznie realizację dwóch poniższych inwestycji, po jednej w Knurowie i Pyskowicach:
Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach
Zakresem zadania objęty będzie teren zlokalizowany wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S w Pyskowicach na odcinku o długości ok. 720 m od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 901 W ramach zadania planowana jest budowa chodnika, ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Powstańców Śląskich a także wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej ( warstwy ścieralnej,). Skorygowana zostanie również geometria na skrzyżowaniu ul. Gen. Sikorskiego z ul. Powstańców Śląskich. Planowane do wykonania rozwiązania wpłyną na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i rowerowego, Ciąg pieszo-rowerowy prowadzony będzie od obiektu mostowego na cieku Drama do ul. Czyżyków. Za ul. Czyżyków następuje segregacja ruchu. Ruch pieszych odbywać się będzie chodnikiem szerokości 1,5m, ruch rowerowy ścieżką szerokości 2,5m. Chodnik kończy się na wysokości posesji nr 26. Ścieżka rowerowa prowadzona jest do drogi gruntowej , która prowadzi na ogródki działkowe.
Termin realizacji: wrzesień 2020 – kwiecień 2021
Drugie z zaplanowanych zadań to: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie
Zakresem robót budowlanych w ramach zadania objęty jest odcinek jezdni ulicy Szpitalnej w Knurowie o długości 594 m pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Ułanów a skrzyżowaniem z ul. Stefana Batorego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. Kosmonautów.
Projektowane elementy układu komunikacyjnego:
a) przebudowa skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. Kosmonautów
b) budowa ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,50 m (2,00 m ścieżka rowerowa + 1,50 m chodnik; miejscowo ciąg pieszy poszerzony do 2,00 m) od skrzyżowania z ul. Ułanów do skrzyżowania z ul. Stefana Batorego. Po obu stronach projektowany ciąg pieszo-rowerowy nawiązano do rozwiązań powstałych w ramach realizowanego przez Gminę Knurów zadania związanego z budową Centrum Przesiadkowego
c) budowa oraz przebudowa istniejących chodników, schodów terenowych, zjazdów publicznych oraz indywidualnych, z uwagi na ewentualne kolizje z projektowanym układem komunikacyjnym.
d) remont odcinka ul. Szpitalnej ( pasa ruchu) od skrzyżowania z ul. Ułanów do skrzyżowania z ul. Kosmonautów oraz przed skrzyżowaniem z ul. Stefana Batorego, w celu uzyskania odpowiednich spadków poprzecznych na jezdni umożliwiających prawidłowe odwodnienie, z uwagi na zmianę przebiegu linii krawężnika od strony północnej.
e) budowa zatok postojowych wzdłuż jezdni ul. Szpitalnej (od strony północnej krawężnika) w ilości 34 miejsc. Założono parkowanie równoległe z wymiarem pojedynczego stanowiska 2,50×6,00 m.
f) przebudowa parkingu dla samochodów osobowych wraz ze zjazdami z dróg publicznych zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów (w części północno-wschodniej). Przewidziano przebudowę zjazdu od strony ul. Szpitalnej oraz likwidację zjazdu od strony ul. Kosmonautów.
Planowany termin realizacji : wrzesień 2020- kwiecień 2021 ( może ulec zmianie).