Złożone interpelacje i zapytania

Złożyłem następujące interpelacje:
1. w sprawie zatrudniania pracowników tymczasowych,
2. w sprawie przywrócenia możliwości płatności kartami płatniczymi w instytucjach publicznych,
3. w sprawie gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi,
4. w sprawie podjęcia przez rząd RP działań w celu przeniesienia do Katowic siedziby jednej z dwóch agencji Unii Europejskiej znajdujących się obecnie w Londynie,
5. w sprawie kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie usług medycznych w Gliwicach i miastach ościennych
6. w sprawie lokalnej komunikacji publicznej na pograniczu Polski z Czechami, Słowacją i Litwą,
7. w sprawie płynności finansowej Praktiker Polska,
8. w sprawie funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych,
9. w sprawie sytuacji pracowników Poczty Polskiej SA,
10. w sprawie uszkodzonej autostrady A1 na odcinku Pyrzowice – Piekary Śląskie,
11. w sprawie wykorzystania Kanału Gliwickiego,
12. w sprawie niekorzystnych wskaźników dostępu do komunikacji publicznej,
13. w sprawie funkcjonowania firmy Uber Poland sp. z o.o.,
14. w sprawie zgłoszenia przez Radę Ministrów miasta Katowice jako siedziby jednej z dwóch agencji Unii Europejskiej znajdujących się obecnie w Londynie,
15. w sprawie poparcia kandydatury Tarnowskich Gór o wpisanie pogórniczych zabytków na listę UNESCO,
16. w sprawie stanu przygotowań i harmonogramu realizacji Śląskiej Kolei Aglomeracyjnej przez PKP PLK SA,
17. w sprawie propozycji władz Uniwersytetu Śląskiego ustanowienia przez Radę Ministrów programu wieloletniego „Uniwersytet Śląski 2018-2022” obejmującego budowę na terenie centralnego kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności oraz Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii,
18. w sprawie śledztwa dotyczącego działania na szkodę Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów (GPW) oraz GPW Dystrybucja,
19. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
20. w sprawie kontroli artykułów rolno-spożywczych w zakresie stosowania przepisów o jakości handlowej oraz dodatkowych wymagań zadeklarowanych przez producenta,
21. w sprawie składowania nielegalnych odpadów w dzielnicy Bobrek w Bytomiu,
22. w sprawie nieudzielania odpowiedzi przez komorników sądowych na interwencje posłów i senatorów,
23. w sprawie dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego autocasco dla zabytkowych aut,
24. w sprawie wpisów do nieobowiązkowych rejestrów działalności gospodarczej,
25. w sprawie zwiększenia ilości uruchomionych profili zaufanych,
26. w sprawie niewystarczającej ilości programistów na rynku pracy,
27. w sprawie kształcenia podyplomowego lekarzy,
28. w sprawie cyberbezpieczeństwa i globalnych ataków ransomware,
29. w sprawie opublikowania przez PFRON wyników badań mających za zadanie określić potrzeby osób niepełnosprawnych,
30. w sprawie realizacji programu Mieszkanie Plus na terenie m. Gliwice,
31. w sprawie oznaczeń na paragonach produktów polskiego pochodzenia,
32. w sprawie stosowania egzekucji i potrąceń komorniczych ze środków pieniężnych oraz innych należności z konta dłużnika,
33. w sprawie zmian w funkcjonowaniu wspólnot mieszkaniowych,
34. w sprawie interpretacji przepisów prawnych dotyczących zakresu obowiązywania sumy gwarancyjnej,
35. w sprawie możliwości sprawowania obowiązków wychowawców klasy przez nauczycieli religii,
36. w sprawie wsparcia i przeprowadzania zmian legislacyjnych zmierzających do uregulowania zasad oraz finansowania opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej,
37. w sprawie uwzględnienia w świadczeniach Narodowego Funduszu Zdrowia zabiegu podskórnej mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją dla kobiet obciążonych mutacją genu BRCA1,
38. w sprawie możliwości sprawowania obowiązków wychowawców klasy przez nauczycieli religii,
39. w sprawie wykrywania i wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych,
40. w sprawie dofinansowania przez rząd działań miast powyżej 100.000 mieszkańców, które nie zakwalifikowały się do programu „Smog Stop”,
41. w sprawie potrzeby pilnej zmiany ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w kontekście lokowania na podstawie jej dotychczasowych przepisów składowisk odpadów i zakładów gospodarki odpadami,
42. w sprawie stanu infrastruktury kompleksowych boisk dla dzieci i młodzieży „Orlik”,
43. w sprawie wprowadzenia w gminach obowiązkowego stanowiska mediatora ds. wspólnot mieszkaniowych,
44. w sprawie sankcji nakładanych na diagnostów w przypadku zaistnienia pomyłki podczas przeglądu technicznego pojazdu.

Złożyłem następujące zapytania:

Złożyłem następujące zapytania:
– w sprawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
– w sprawie wątpliwości interpretacyjnych przepisów prawnych dotyczących organizacji pożytku publicznego,
– w sprawie planowanego przejęcia firmy Opel należącej do General Motors, przez koncern motoryzacyjny PSA,
– w sprawie funkcjonowania polskiego systemu oświaty po przeprowadzonych zmianach,
– w sprawie SKOK Jaworzno.

Złożyłem oraz wygłosiłem następujące oświadczenia:
1. w sprawie zasad zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej,
2. w sprawie sprzedaży przez firmę InPost swojej spółki córki Bezpieczny List firmie Tenes One,
3. w sprawie zanieczyszczenia powietrza w większości śląskich miast,
4. w sprawie 70. rocznicy masowej zbrodni dokonanej we wrześniu 1946 r. na polanie Hubertus pomiędzy wsiami Barut i Dąbrówka,
5. w sprawie poprawy funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych,
6. w sprawie zwrócenia uwagi na zakończone 21 sierpnia zmagania sportowców na paraolimpiadzie w Rio de Janeiro,
7. w sprawie uroczystego odsłonięcia pomnika gliwickich cichociemnych w dniu 26 października 2016 r. w Gliwicach, przy kościele garnizonowym pw. św. Barbary,
8. w sprawie zmian w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych w związku z opublikowanym raportem Najwyższej Izby Kontroli,
9. w sprawie oznaczania pochodzenia miodu na etykietach,
10. w sprawie zmian w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych w związku z opublikowanym raportem Najwyższej Izby Kontroli,
11. w sprawie liczby lekarzy przypadających na tysiąc mieszkańców w Polsce,
12. w sprawie poświęconego pamięci Jerzego Krasnożona XII Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego w Knurowie-Szczygłowicach w dniach od 11 do 13 listopada 2016 r.,
13. w sprawie Barbórki – patronalnego święta górników,
14. w sprawie kontroli posiłków w szpitalach przez Inspekcję Handlową i Państwową Inspekcję Sanitarną,
15. w sprawie potrzeby podniesienia wiedzy ekonomicznej Polaków,
16. w sprawie jakości powietrza w Polsce w związku z najnowszym raportem Europejskiej Agencji Środowiska,
17. w sprawie IX Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej zorganizowanego 19 listopada 2016 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi,
18. w sprawie Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji,
19. w sprawie nasilającego się zjawiska e-uzależnienia,
20. w sprawie cyberbezpieczeństwa w sektorze zdrowia,
21. w sprawie raportu Najwyższej Izby Kontroli o dopuszczaniu do obrotu suplementów diety,
22. w sprawie obchodzonego 22 lutego na całym świecie przez harcerzy i skautów święta przyjaźni – Dnia Myśli Braterskiej,
23. w sprawie prawidłowego oznakowania i stanu technicznego dróg w obrębie przejazdów kolejowych,
24. w sprawie Indywidualnych Mistrzostw Śląska w Boksie (w kategoriach: kadet, junior i senior), które odbyły się w dniach 9-11 marca w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie-Szczygłowicach,
25. w sprawie 20-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Zakładu Informatyki i Telekomunikacji, działającego w ramach struktur Polskiej Grupy Górniczej,
26. w sprawie 72 lat działalności Politechniki Śląskiej,
27. w sprawie raportu Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie przeciwdziałania sprzedaży dopalaczy,
28. w sprawie przypłynięcia do Polski pierwszego statku z gazem skroplonym ze Stanów Zjednoczonych,
29. w sprawie przejęcia przez rząd pakietu kontrolnego w Banku Pekao S.A.,
30. w sprawie przywrócenia opieki stomatologicznej w szkołach,
31. w sprawie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezince w Gliwicach,
32. w sprawie zwiększenia przez gminy poziomu prywatności danych osobowych mieszkańców,
33. w sprawie dostępu do szybkiego Internetu w mniejszych miejscowościach,
34. w sprawie oznaczenia pochodzenia miodu na etykietach.
35. w sprawie zachorowań na boreliozę,
36. w sprawie uruchomienia nowego portalu analitycznego administracji publicznej widok.gov.pl,
37. w sprawie ochrony danych osobowych podczas wakacji,
38. w sprawie trwających w Londynie lekkoatletycznych mistrzostw świata osób niepełnosprawnych,
39. w sprawie wzrastającej liczby Polaków wracających ze Wschodu do kraju,
40. w sprawie otwarcia areny lekkoatletycznej w Gliwicach,
41. w sprawie programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej,
42. w sprawie funkcjonowania listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego,
43. w sprawie zakupienia 20 karetek przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach,
44. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracę pomiędzy Polską Grupą Górniczą a Politechniką Śląską,
45. w sprawie kampanii społecznej promującej polubowne metody rozwiązywania sporów konsumenckich,
46. w sprawie Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego,
47. w sprawie akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Świeć przykładem!”,
48. w sprawie Światowego Dnia Wzroku,
49. w sprawie kampanii Poczty Polskiej adresowanej do osób niepełnosprawnych,
50. w sprawie Dnia Ustawy o Ochronie Zwierząt przypadającego w dniu 25 października,
51. w sprawie nowego e-formularza pisma ogólnego do urzędu,
52. w sprawie programu „Maluch+” na 2018 r.,
53. w sprawie kontroli laptopów i notebooków przeprowadzonej przez urząd komunikacji technicznej,
54. w sprawie zwrotu nadpłat przez operatorów usług telekomunikacyjnych,
55. w sprawie podpisania przez PGNiG średnioterminowego, 5-letniego kontraktu z firmą Centrica LNG na dostawy gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych,
56. w sprawie stworzenia kodeksu cyfrowego,
57. w sprawie nieuzasadnionego blokowania linii numerów alarmowych,
58. w sprawie uruchomienia mobilnej biblioteki dla uczniów w całej Polsce,
59. w sprawie kontroli Inspekcji Handlowej w przedmiocie jakości i oznakowania sprzedawanych ubrań,
60. w sprawie występowania zjawiska zmniejszania wagi i ilości produktu przy zachowaniu tej samej ceny,
61. w sprawie wycofywania leków z aptek i rynku sprzedaży,
62. w sprawie wysokiej pozycji Polski w międzynarodowym przeglądzie dyplomacji cyfrowej,
63. w sprawie wręczenia nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego za 2017 r.,
64. w sprawie nagrodzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń za obsługę klientów w języku migowym,
65. w sprawie oddzwaniania pod kubańskie numery, które skutkowało ogromnymi kosztami dla polskich użytkowników sieci komórkowych,
66. w sprawie udostępnienia na platformie e-learningowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bezpłatnego kursu e-learningowego „Ochrona przyrody w prawie i praktyce”,
67. w sprawie możliwości polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich,
68. w sprawie podsumowania pracy Policji w 2017 r.,
69. w sprawie Jerzego Grosa (1945-2018) – polskiego lekkoatlety ze specjalizacją długodystansowca i maratończyka,
70. w sprawie Dnia Bezpiecznego Internetu,
71. w sprawie możliwości składania wniosków w szóstej edycji konkursu dotacji UE na działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,
72. w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w 2018 r.,
73. w sprawie XIII Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych,
74. w sprawie prowadzenia sprzedaży poza lokalem i wprowadzania klientów w błąd,
75. w sprawie przesyłania fałszywych wiadomości przez podszywających się pod operatorów telefonii komórkowej i informujących odbiorców o konieczności spłaty zadłużenia, które nie istnieje,
76. w sprawie składania wniosków o wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem Internetu,
77. w sprawie Międzynarodowego Dnia Lasów,
78. w sprawie Światowego Dnia Wody, czyli World Water Day,
79. w sprawie wejścia w życie konstytucji biznesu,
80. w sprawie programu wsparcia wymiany pieców węglowych na kotły gazowe,
81. w sprawie nowego sezonu żeglugowego na Kanale Gliwickim,
82. w sprawie Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,
83. w sprawie VIII Biegu Ulicznego im. ks. Konstantego Damrota w Pilchowicach w dniu 2 czerwca 2018 r.,
84. w sprawie Światowego Dnia Krwiodawcy,
85. w sprawie 170-lecia huty w gliwickich Łabędach,
86. w sprawie wchodzących w życie nowych przepisów dotyczących imprez turystycznych i usług powiązanych,
87. w sprawie trwającej kampanii społecznej „A Ty kim będziesz, kiedy bańka pęknie?”,
88. w sprawie raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2017 r.,
89. w sprawie Letniej Szkoły Giełdowej on-line 2018 oraz edukacji giełdowej,
90. w sprawie Międzynarodowego Dnia Szachów.